ขั้นตอนง่ายๆลงทะเบียนรับค่าแนะนำ

1. พิมพ์ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ของ “ผู้แนะนำ” และ “ผู้ถูกแนะนำ” ผ่าน Line:  https://line.me/ti/p/%40fnv2073z
2. แจ้งวันเวลา ผู้ถูกแนะนำเข้าชมโครงการ

เงื่อนไขและรายละเอียด :

  1. ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เพื่อนชวนเพื่อน” ผ่านทางช่องทางออน์ไลน์ โครงการของทางบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  2. ผู้แนะนำจะได้รับ “ค่าแนะนำ” ต่อ เมื่อ ผู้ถูกแนะนำ (ลูกค้า) ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย โดยค่าแนะนำจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% สั่งจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อผู้แนะนำ ภายใน 15 วันทำการ
  3. เอกสารยื่นรับเช็คค่าแนะนำมีดังนี้  (ใบอช.23 (ผู้ถูกแนะนำ), ใบจองทำสัญญา (ผู้ถูกแนะนำ), เอกสารรับค่าแนะนำ, และสำเนาบัตรประชาชนผู้แนะนำพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
  4. เฉพาะผู้แนะนำ MGM ต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ของโครงการโพลิสคอนโด
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

อัตราค่าแนะนำ/เงื่อนไข

polis_friend-get-friend2
Message us